Mikä maksaa? Katsaus yhdistyksen vuoden 2018 talouteen

Juttu on julkaistu Kuulo- ja tukikoiralehdessä 1/2019

Teksti: Tiina Vanhanen
Kirjoittaja on yhdistyksen järjestösihteeri.

 

Yhdistyksen taloudenpidossa pyritään läpinäkyvyyteen, ja talouden tunnusluvut jaetaan jäsenistölle vuosittain vuosikokouksen yhteydessä. Joskus vain se, mitä näkyy, voi vaikuttaa hämmentävältä. Käydäänpä hieman siis taloutta läpi! Esitetyt summat on pyöristetty lähimpään sataan euroon.

 

Paljonko kouluttaminen maksaa?

Kuva kuulo- tai tukikoira hinta 2500 eTätä kysytään usein, ja kysymys on hyvä.Valmiin kuulo- tai tukikoiran rahallista arvoa on hankala arvioida. Eri asiakkaat käyttävät yhdistyksen kustantamia koulutuspalveluita eri määriä. Koulutusviikonlopuista on suoria kuluja, mutta myös järjestösihteerin aika koulutusviikonloppujen järjestämisessä maksaa. Koulutukseen menee totta kai myös asiakkaiden rahaa, esimerkiksi matkoihin kouluttajan luo. Lisäksi asiakas itse käyttää koulutukseen paljon aikaa. Arvioidaan kuitenkin nyt sitä summaa, jolla yhdistys tukee koiran koulutusta ja valmistumista.

Jos asiakas käy koirankouluttajan luona maksimimäärän eli puoli tuntia viikossa, ja koira valmistuu puolessatoista vuodessa, koulu-tuskuluja tulee loma-ajat huomioiden noin 2000 euroa per koira. Koulutusviikonloppujen kulut ovat noin 500 euroa per koirakko, josta asiakas maksaa noin 70 euroa.Se toisaalta tasaantuu, kun testaa-misesta, koulutusliiveistä ja ID-kortista tulee yhdistykselle lähes satanen maksettavaa.

Jos siis koulutuksen arvo lasketaan pelkästään suorien kulujen mukaan, valmiin koiran arvo olisi noin 2500 euroa. Käyttäjälleen kuulo- tai tukikoira on tietenkin mittaamattoman arvokas.


Kahden pinkan kirjanpito

Toimimme pääasiassa Veikkauksen tuotoilla. Nämä tuotot jakaa ja rahojen käyttöä valvoo Stea, eli Sosiaali- ja terveysjärjestöjen avustuskeskus. Yhdistys hakee vuosittain Stealta rahaa seuraavalle vuodelle, joka ehdottaa puolestaan sopivia avustuskohteita Sosiaali- ja terveysministeriölle. Kun Sosiaali- ja terveysministeriö on hyväksynyt ehdotuksen, rahoja voidaan alkaa tilittää yhdistykselle.

Veikkauksen tuottojen käyttöä sanelevat tiukat säännöt. Rahojen käytöstä ja yhdistyksen toiminnasta on raportoitava eri tavoin. Kirjanpidossamme puhutaan varsinaisesta toiminnasta: se on toimintaa, johon Veikkauksen tuottoja saamme käyttää. Se on toimintaa, joka liittyy esimerkiksi koirien koulutukseen, valmiiden koirien testaukseen, koulutuksviikonloppujen järjestämiseen ja asiakkaiden tukemiseen. Se on sitä ydintoimintaa, jonka takia yhdistys on olemassa. Muuta toimintaa, eli yhdistystoimintaa, ovat esimerkiksi Kuulo- ja tukikoirapäivien pitäminen, verkko-kauppa ja tämän lehden tekeminen. Siksi yhdistyksemme kirjanpidossa on kaksi osuutta: varsinainen toiminta ja yhdistystoimnta.


Varsinaisen toiminnan kulut: 53 300 euroa

Vuonna 2018 varsinaisen toiminnan kulupuolella oli 53 300 euroa. Tähän kuuluvat ne kulut, joilla varsinaista toimintaa toteutetaan. Yhdistyksen varainhankinnalla hankitaan sukanvarteen puskurirahaa, jolla tulojen ja menojen mahdollinen ero kavennetaan. Siitä kerrotaan lisää yhdistystoiminnan tuloissa.

Ympyräkaavio. oikealta alkaen myötäpäivään: Henkilöstökulut 48%, toimiston vuokra 3%, kouluttajat 22%, koulutusviikonloput 16%, materiaalikulut ja testaukset 3%, muut kulut 8%

Suurin yksittäinen kuluerä olivat ja ovat henkilöstökulut, 25 500 euroa. Se on lähes puolet varsinaisen toiminnan menoista. Ne kaikki liittyvät järjestösihteerin työsuhteeseen: palkkaan (vuonna 2018 kuukausipalkka 1700 euroa 80% työajalla, lisäksi satunnaisia lisiä), työterveyteen, ja muihin maksuihin.

Toiseksi suurin yksittäinen kuluerä ovat yhdistyksen koulutuskustannukset. Kouluttajien palkkioihin käytettiin viime vuonna 11 500 euroa eli 22% toiminnan kuluista. Jos koiraa kouluttava asiakas käy säännöllisesti kouluttajan luona, hänen arvioidaan puolentoista vuoden koulutuksen aikana käyttävän kouluttajan palveluita 2000 euron arvosta, eli noin 1300 eurolla vuodessa. Viime vuonna meillä oli kerrallaan noin 30 koulutuksessa olevaa koirakkoa, joista osa valmistui vuoden aikana. Joukosta suinkaan kaikki eivät koulutustunteja näin paljon käyttäneet. Osa koulutti paljon itsenäisesti omasta halustaan tai välimatkojen takia, osa keskeytti koulutuksen, osa piti taukoa, osa valmistui nopeammin kuin puolessatoista vuodessa. Viime vuonna koiria valmistui seitsemän.

Kuuloalan monitoimitalossa Valkeassa talossa sijaitsevan toimistoon vuokraan kului 150 euroa kuussa eli 1800 euroa, 3% kuluista. Toimisto toimii myös varastotilana ja kokoukset pidetään sen yhteydessä olevassa tilassa.

Koulutusviikonloppuihin, eli kevään ja syksyn viikonloppuihin, kului 8400 euroa eli 16% kuluista. Kuluissa on laskettu myös syysleirin kulut, sillä kaikille avoin syysleiri ja syksyn koulutusviikonloppu järjestetään yhdessä. Kevään koulutusviikonloput on tarkoitettu vain koulutuksessa oleville asiakkaille. Suurin osa näistä kuluista on leirikeskusten vuokrakuluja.

Materiaalikulut ja testaukset olivat 1 600 euroa eli 3% kuluista. Tästä testaukset olivat vain noin 300 euroa, ja summalla maksetaan testaajille syntyviä kuluja. Suurin materiaalikulusyöppö ovat ihmisten ja koirien liivit, jotka maksavat noin 30 euroa kappale. Siksi onkin tärkeää palauttaa lainaliivit aina takaisin koulutuksen päätyttyä, jotta seuraava saisi ne nopeammin. Materiaalikulujen toivotaan laskevan lähivuosina, kun samat liivit pääsevät käyttöön useammille.

Muita kuluja olivat laitehankinnat, esitteiden painatukset, kokouskulut, postikulut, toimiston muut tarpeet ja muut toiminnan kannalta tarpeelliset mutta yksinään pienet kulut. Muita kuluja syntyi 4 500 euroa eli 8% toimintakuluista.

 

Varsinaisen toiminnan tuotot: 52 600 euroa

Vuonna 2018 varsinaisen toiminnan tulopuolella oli 52 600 euroa. Tästä suurin osa, 46 100 euroa eli 88%, oli Veikkauksen tuottoja eli soste-avustusta (sosiaali- ja terveysalan järjestöt). Tästä 43 800 euroa oli tälle vuodelle myönnettyä rahaa, loput viime vuodelle. Rahaa jää yleensä hieman yli seuraavalle kalenterivuodelle, jotta saadaan edellisen vuoden asiat hoidettua loppuun ennen uuden tuen saapumista.

Ympyräkaavio. Myötäpäivään oikealta alkaen: Soste-avustus 88%, Asiakas ja osallistumismaksut 5%, muut sponsorituotot ja avustukset 7%

Asiakas- ja osallistumismaksut, 2800 euroa, ovat syysleirin ja koulutusviikonlopun osallistumismaksuja.

Muita sponsorituottoja ja avustuksia varsinaiselle toiminnallemme saimme viime vuonna 3700 euroa. Toimintaa tukivat Ladies Kennel Club, Nutrolin, Kuulon tuki ry, DNA oy, Lions Club Helsinki-Huopalahti ja Sporttirakki.

 

Yhdistystoiminnan tuotot: 3 200 euroa

Yhdistystoiminnassa liikkuvat rahat ovat huomattavasti pienempiä kuin varsinaisessa toiminnassa. Yhdistystoiminta kuitenkin tukee varsinaista toimintaa, ja sillä luodaan säästöjä niin sanotusti pahan päivän varalle.

Ympyräkaavio. Myötäpäivään oikealta alkaen: Varainhankinnant tuotot 44%, Jäsenmaksut 37%, muut tuotot 19%

Suurimma tuotot tulivat varainhankinnasta, 1400 euroa eli 44% tuotoista. Näitä tuottoja ovat kalenterin ja muiden verkkokaupan tuotteiden myynti sekä match show’n tuotot. Toiseksi suurimmat tuotot tulivat jäsenmaksuista, 1 200 euroa eli 37% tuloista. Jäseniä yhdistyksellä on noin sata, ja he maksavat vuosittain jäsenmaksua jäsenmaksuluokkansa mukaan 5-25 euroa vuodessa. Loput, 600 euroa, ovat esimerkiksi lahjoituksia ja korkotuottoja.

Yhdistystoiminnan kulut: 6 600 euroa

Mutta mitäs ihmettä? Yhdistystoiminnan kulut viime vuonna olivat kaksinkertaiset tuloihin verrattuna!

Ympyräkaavio. Oikealla sinisellä: varainhankinnan kulut 48%. Vasemmalla punaisella Muut kulut 52%

Vuonna 2018 teimme paljon investointeja. Muihin kuluihin (3 400 euroa) kuuluu hankkimamme kuulon apuväline, FM-laite, joka maksoi 3100 euroa. Sen rahoittivat Hau-Hau Champion, jolta saimme edeltävänä vuonna 1500 euroa laitehankintoihin, ja Kuulon tuki ry, jonka 1500 euron tuki näkyy varsinaisen toiminnan tuotoissa ulkopuolisena rahoituksena toimintaan. Lisäksi muissa kuluissa ovat muun muassa yhdistyksen jäsenmaksu Suomen Kennelliitossa ja muut pienet kulut.

Varainhankinnan kuluihin (3 200 euroa) kuuluvat investoinnit verkkokaupan inventaarioon noin tuhannella eurolla, verkkokaupan sivukulut, match show’n järjestäminen, ja kalenterin ja lehden painokulut. Verkkokauppaan hankittiin viime vuonna namitaskuja ja naksuttimia, joita myydään myös jatkossa.

Lehden painokulut, noin 300 euroa per lehti, kuuluvat tähän luokkaan, koska lehdessä julkaisemme yhteistyökumppaneidemme mainoksia. Nämä tulot taas näkyvät varsinaisen toiminnan tuloissa, koska ne on tarkoitettu varsinaiseen toimintaamme. Sponsoreiden kanssa sovitaan erilaisia näkyvyyspaketteja, joihin kuuluu mainoksia sosiaalisessa mediassa ja lehdessämme. Samoin kalenterissa julkaistaan sponsoreiden mainoksia, jotta toimintaan saataisiin mahdollisimman paljon varoja.

Yhdistystoiminta on paitsi mukavaa, se myös tukee varsinaista toimintaa. Varsinainen toiminta on kaiken toimin-tamme ytimessä, ja ilman sitä yhdistystä ei ole. Kiitos siis kaikille toiminnassa viime vuonna mukana olleille ja toimintaa tukeneille! Jokainen kalenteri, jäsenmaksu, naksutin ja namipussi on askel kohti kuulo- ja tukikoirien koulutusta.